packages-installed-on-centos-5.4

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
You are viewing an old version of this page. View the current version. Compare with Current  |   View Page History

words-3.0-9.1
libtermcap-2.0.8-46.1
db4-4.3.29-10.el5
cpio-2.6-23.el5_4.1
libtiff-3.8.2-7.el5_3.4
slang-2.0.6-4.el5
gamin-0.1.7-8.el5
wireless-tools-28-2.el5
acl-2.2.39-3.el5
unix2dos-2.2-26.2.3.el5
gpm-1.20.1-74.1
libXxf86vm-1.0.1-3.1
e2fsprogs-libs-1.39-23.el5
e2fsprogs-1.39-23.el5
python-2.4.3-27.el5
gettext-0.14.6-4.el5
yum-metadata-parser-1.1.2-3.el5.centos
stunnel-4.15-2.el5.1
hicolor-icon-theme-0.9-2.1
passwd-0.73-1
ccid-1.3.8-1.el5
yum-fastestmirror-1.1.16-14.el5.centos.1
mkinitrd-5.1.19.6-54
apr-1.2.7-11.el5_3.1
libgfortran44-4.4.0-6.el5
xfsprogs-2.9.4-1.el5.centos
gcc44-4.4.0-6.el5
rrdtool-doc-1.2.27-4
openssh-4.3p2-36.el5_4.4
cracklib-dicts-2.8.9-3.3
man-pages-2.39-12.el5
chkconfig-1.3.30.1-2
libusb-0.1.12-5.1
nspr-4.8.4-1.el5_4
procps-3.2.7-11.1.el5
nspr-4.8.4-1.el5_4
libgpg-error-1.4-2
ncurses-5.5-24.20060715
ed-0.2-39.el5_2
mailx-8.1.1-44.2.2
db4-4.3.29-10.el5
hmaccalc-0.9.6-1.el5
bc-1.06-21
libdrm-2.0.2-1.1
libvolume_id-095-14.21.el5
jwhois-3.2.3-8.el5
mgetty-1.1.33-9.fc6
unzip-5.52-3.el5
pam_passwdqc-1.0.2-1.2.2
libaio-0.3.106-3.2
crontabs-1.10-8
libXrandr-1.1.1-3.1
bitstream-vera-fonts-1.10-7
libselinux-1.33.4-5.5.el5
aspell-0.60.3-7.1
tar-1.15.1-23.0.1.el5_4.2
vim-minimal-7.0.109-6.el5
lsof-4.78-3
openldap-2.3.43-3.el5
libuser-0.54.7-2.1.el5_4.1
paps-0.6.6-18.el5
libpcap-0.9.4-14.el5
audit-1.7.13-2.el5
pam_krb5-2.2.14-10
psacct-6.3.2-44.el5
python-iniparse-0.2.3-4.el5
pinfo-0.6.9-1.fc6
ppp-2.4.4-2.el5
pam_ccreds-3-5
man-1.6d-1.1
rpm-python-4.4.2.3-18.el5
yum-3.2.22-20.el5.centos
rp-pppoe-3.5-32.1
yum-updatesd-0.9-2.el5
libgomp-4.4.0-6.el5
vim-common-7.0.109-6.el5
emacs-common-21.4-20.el5
gdbm-1.8.0-26.2.1
libidn-0.6.5-1.1
mutt-1.4.2.2-3.0.2.el5
fping-2.4b2-7.el5
glibc-devel-2.5-42.el5_4.3
compat-gcc-34-g77-3.4.6-4
yum-utils-1.1.16-14.el5.centos.1
compat-libstdc++-296-2.96-138
fipscheck-lib-1.2.0-1.el5
setup-2.5.58-7.el5
libgcc-4.1.2-46.el5_4.2
ncurses-5.5-24.20060715
libattr-2.4.32-1.1
diffutils-2.8.1-15.2.3.el5
gnutls-1.4.1-3.el5_4.8
hesiod-3.1.0-8
procmail-3.22-17.1.el5.centos
libgcrypt-1.4.4-5.el5
attr-2.4.32-1.1
traceroute-2.0.1-5.el5
wireless-tools-28-2.el5
libXt-1.0.2-3.1.fc6
mesa-libGL-6.5.1-7.7.el5
device-mapper-event-1.02.32-1.el5
openssl-0.9.8e-12.el5_4.6
dbus-python-0.70-9.el5_4
m2crypto-0.16-6.el5.6
pkinit-nss-0.7.6-1.el5
htmlview-4.0.0-2.el5
util-linux-2.13-0.52.el5_4.1
ifd-egate-0.05-15
sendmail-8.13.8-2.el5
coolkey-1.1.0-6.el5
rrdtool-1.2.27-4
compat-libf2c-34-3.4.6-4
libart_lgpl-2.3.17-4
pkgconfig-0.21-2.el5
glibc-headers-2.5-42.el5_4.3
ruby-mode-1.8.5-5.el5_4.8
jdk-1.6.0_14-fcs
sun-javadb-demo-10.4.2-1.1
libselinux-devel-1.33.4-5.5.el5
curl-7.15.5-2.1.el5_3.5
gcc-c++-4.1.2-46.el5_4.2
basesystem-8.0-5.1.1.el5.centos
dump-0.4b41-4.el5
glibc-2.5-42.el5_4.3
libstdc++-4.1.2-46.el5_4.2
sed-4.1.5-5.fc6
tcp_wrappers-7.6-40.7.el5
libacl-2.2.39-3.el5
binutils-2.17.50.0.6-12.el5
libpng-1.2.10-7.1.el5_3.2
nss-3.12.6-1.el5.centos
bzip2-1.0.3-4.el5_2
libdaemon-0.10-5.el5
libSM-1.0.1-3.1
iptables-ipv6-1.3.5-5.3.el5_4.1
grep-2.5.1-55.el5
ethtool-6-3.el5
readline-5.1-3.el5
iptstate-1.4-1.1.2.2
nano-1.3.12-1.1
mcelog-0.9pre-1.27.el5
finger-0.17-32.2.1.1
setarch-2.0-1.1
libaio-0.3.106-3.2
libXcursor-1.1.7-1.1
centos-release-5-4.el5.centos.1
aspell-en-6.0-2.1
logrotate-3.7.4-9
mesa-libGL-6.5.1-7.7.el5
krb5-libs-1.6.1-36.el5_4.1
SysVinit-2.86-15.el5
dmraid-1.0.0.rc13-53.el5
bind-libs-9.3.6-4.P1.el5_4.2
pygobject2-2.12.1-5.el5
nss_ldap-253-22.el5_4
pam_pkcs11-0.5.3-23
syslinux-3.11-4
notification-daemon-0.3.5-9.el5
cracklib-2.8.9-3.3
krb5-workstation-1.6.1-36.el5_4.1
pcsc-lite-1.4.4-0.1.el5
dnsmasq-2.45-1.1.el5_3
kbd-1.12-21.el5
bluez-utils-3.7-2.2.el5.centos
microcode_ctl-1.17-1.48.el5
hwdata-0.213.16-1.el5
nfs-utils-1.0.9-42.el5
neon-0.25.5-10.el5_4.1
postgresql-libs-8.1.18-2.el5_4.1
libXtst-1.0.1-3.1
libstatgrab-0.15-2.1
ruby-libs-1.8.5-5.el5_4.8
rrdtool-ruby-1.2.27-4
rrdtool-python-1.2.27-4
screen-4.0.3-1.el5_4.1
libgcj-devel-4.1.2-46.el5_4.2
rrdtool-1.2.27-3.el5
openssh-server-4.3p2-36.el5_4.4
filesystem-2.4.0-2.el5.centos
nash-5.1.19.6-54
termcap-5.5-1.20060701.1
specspo-13-1.el5.centos
glibc-2.5-42.el5_4.3
glib2-2.12.3-4.el5_3.1
audit-libs-1.7.13-2.el5
expat-1.95.8-8.3.el5_4.2
info-4.8-14.el5
readline-5.1-3.el5
libcap-1.10-26
freetype-2.2.1-21.el5_3
libsepol-1.15.2-2.el5
libstdc++-4.1.2-46.el5_4.2
sqlite-3.3.6-5
cyrus-sasl-lib-2.1.22-5.el5_4.3
iptables-1.3.5-5.3.el5_4.1
keyutils-libs-1.2-1.el5
perl-5.8.8-27.el5
libICE-1.0.1-2.1
nss-tools-3.12.6-1.el5.centos
time-1.7-27.2.2
patch-2.5.4-29.2.3.el5
libvolume_id-095-14.21.el5
libgpg-error-1.4-2
perl-String-CRC32-1.4-2.fc6
desktop-file-utils-0.10-7
pcre-6.6-2.el5_1.7
ORBit2-2.14.3-5.el5
libevent-1.1a-3.2.1
dosfstools-2.11-7.el5
libusb-0.1.12-5.1
libXdmcp-1.0.1-2.1
numactl-0.9.8-8.el5
crash-4.0-8.9.1.el5.centos
ftp-0.17-35.el5
talk-0.17-29.2.2
nc-1.84-10.fc6
dos2unix-3.1-27.2.el5
vconfig-1.9-2.1
rsh-0.17-40.el5
symlinks-1.2-24.2.2
cyrus-sasl-plain-2.1.22-5.el5_4.3
pam_passwdqc-1.0.2-1.2.2
libX11-1.0.3-11.el5
libXfixes-4.0.1-2.1
libXinerama-1.0.1-2.1
redhat-menus-6.7.8-3.el5
libX11-1.0.3-11.el5
libXt-1.0.2-3.1.fc6
device-mapper-1.02.32-1.el5
parted-1.8.1-23.el5
shadow-utils-4.0.17-14.el5
psmisc-22.2-7
net-tools-1.60-78.el5
lvm2-2.02.46-8.el5_4.2
tmpwatch-2.9.7-1.1.el5.2
mlocate-0.15-1.el5.2
coreutils-5.97-23.el5_4.2
dbus-libs-1.1.2-12.el5_4.1
udev-095-14.21.el5
cups-libs-1.3.7-11.el5_4.6
at-3.1.8-82.fc6
rhpl-0.194.1-1
nscd-2.5-42.el5_4.3
libXft-2.1.10-1.1
ntsysv-1.3.30.1-2
oddjob-libs-0.27-9.el5
gamin-python-0.1.7-8.el5
tcsh-6.14-14.el5_4.3
amtu-1.0.6-1.el5
autofs-5.0.1-0.rc2.131.el5_4.1
pam_ccreds-3-5
conman-0.1.9.2-8.el5
krb5-libs-1.6.1-36.el5_4.1
python-urlgrabber-3.1.0-5.el5
gtk2-2.10.4-20.el5
libnotify-0.4.2-6.el5
logwatch-7.3-6.el5
pam-0.99.6.2-6.el5_4.1
usermode-1.88-3.el5.2
sudo-1.6.9p17-6.el5_4
nss_ldap-253-22.el5_4
rpm-4.4.2.3-18.el5
portmap-4.0-65.2.2.1
dhclient-3.0.5-21.el5_4.1
avahi-compat-libdns_sd-0.6.16-6.el5
cyrus-sasl-2.1.22-5.el5_4.3
dbus-libs-1.1.2-12.el5_4.1
rng-utils-2.0-1.14.1.fc6
quota-3.13-1.2.5.el5
dbus-glib-0.73-8.el5
module-init-tools-3.3-0.pre3.1.54.el5
pciutils-2.2.3-7.el5
pcmciautils-014-5
mkbootdisk-1.5.3-2.1
gmp-4.1.4-10.el5
libart_lgpl-2.3.17-4
tk-8.4.13-5.el5_1.1
apr-util-1.2.7-7.el5_3.2
alsa-lib-1.0.17-1.el5
libgcj-4.1.2-46.el5_4.2
libobjc-4.1.2-46.el5_4.2
apr-1.2.7-11.el5_3.1
postgresql-libs-8.1.18-2.el5_4.1
neon-0.25.5-10.el5_4.1
bwm-ng-0.5-9.el5
rrdtool-tcl-1.2.27-4
collectd-4.5.3-2.el5.1
sysstat-7.0.2-3.el5
bison-2.3-2.1
perl-URI-1.35-3
kernel-headers-2.6.18-164.15.1.el5.centos.plus
compat-gcc-34-3.4.6-4
libstdc++44-devel-4.4.0-6.el5
subversion-1.4.2-4.el5_3.1
redhat-rpm-config-8.0.45-32.el5.centos
rrdtool-devel-1.2.27-3.el5
openssh-clients-4.3p2-36.el5_4.4
centos-release-notes-5.4-4
mailcap-2.1.23-1.fc6
zlib-1.2.3-3
autoconf-2.59-12
make-3.81-3.el5
gcc-4.1.2-46.el5_4.2
openssl-devel-0.9.8e-12.el5_4.6
curl-7.15.5-2.1.el5_3.5
libidn-devel-0.6.5-1.1
ncurses-devel-5.5-24.20060715
audit-libs-1.7.13-2.el5
libsepol-1.15.2-2.el5
libxml2-2.6.26-2.1.2.8
nss-3.12.6-1.el5.centos
cyrus-sasl-lib-2.1.22-5.el5_4.3
elfutils-libelf-0.137-3.el5
expat-1.95.8-8.3.el5_4.2
m4-1.4.5-3.el5.1
libXau-1.0.1-3.1
keyutils-libs-1.2-1.el5
groff-1.18.1.1-11.1
libIDL-0.8.7-1.fc6
libsysfs-2.0.0-6
libdrm-2.0.2-1.1
cyrus-sasl-plain-2.1.22-5.el5_4.3
gpm-1.20.1-74.1
eject-2.1.5-4.2.el5
rdate-1.4-8.el5
numactl-0.9.8-8.el5
xorg-x11-filesystem-7.1-2.fc6
libXres-1.0.1-3.1
anacron-2.3-45.el5.centos
aspell-0.60.3-7.1
libselinux-1.33.4-5.5.el5
kpartx-0.4.7-30.el5_4.4
MAKEDEV-3.23-1.2
libutempter-1.1.4-4.el5
dbus-glib-0.73-8.el5
wpa_supplicant-0.5.10-8.el5
which-2.16-7
python-elementtree-1.2.6-5
bind-utils-9.3.6-4.P1.el5_4.2
wget-1.11.4-2.el5_4.1
libgssapi-0.10-2
GConf2-2.14.0-9.el5
openssl-0.9.8e-12.el5_4.6
authconfig-5.3.21-6.el5
initscripts-8.45.30-2.el5.centos
vixie-cron-4.1-77.el5_4.1
cups-1.3.7-11.el5_4.6
mdadm-2.6.9-2.el5
acpid-1.0.4-9.el5_4.2
yp-tools-2.9-0.1
usbutils-0.71-2.1
ruby-libs-1.8.5-5.el5_4.8
libgnat-4.1.2-46.el5_4.2
libgfortran-4.1.2-46.el5_4.2
elfutils-libs-0.137-3.el5
apr-util-1.2.7-7.el5_3.2
freetype-2.2.1-21.el5_3
rrdtool-devel-1.2.27-4
cvs-1.11.22-7.el5
libstdc++-devel-4.1.2-46.el5_4.2
ruby-docs-1.8.5-5.el5_4.8
fipscheck-1.2.0-1.el5
syslog-ng-1.6.12-1
sun-javadb-common-10.4.2-1.1
sun-javadb-core-10.4.2-1.1
sun-javadb-javadoc-10.4.2-1.1
libsepol-devel-1.15.2-2.el5
e2fsprogs-devel-1.39-23.el5
tzdata-2010e-1.el5
mktemp-1.5-23.2.2
gawk-3.1.5-14.el5
zlib-1.2.3-3
libjpeg-6b-37
less-394-6.el5
libXau-1.0.1-3.1
bluez-libs-3.7-1.1
tcp_wrappers-7.6-40.7.el5
telnet-0.17-39.el5
zip-2.31-2.el5
libXext-1.0.1-2.1
libXext-1.0.1-2.1
device-mapper-1.02.32-1.el5
cryptsetup-luks-1.0.3-5.el5
newt-0.52.2-12.el5_4.1
system-config-securitylevel-tui-1.6.29.1-2.1.el5
dmraid-events-1.0.0.rc13-53.el5
readahead-1.3-7.el5
sos-1.7-9.27.el5
pam_pkcs11-0.5.3-23
avahi-0.6.16-6.el5
irqbalance-0.55-15.el5
gpg-pubkey-217521f6-45e8a532
cpp-4.1.2-46.el5_4.2
libpng-1.2.10-7.1.el5_3.2
vim-enhanced-7.0.109-6.el5
perl-Error-0.17010-1.el5
gcc44-gfortran-4.4.0-6.el5
gpg-pubkey-e8562897-459f07a4
glibc-common-2.5-42.el5_4.3
libgcc-4.1.2-46.el5_4.2
popt-1.10.2.3-18.el5
bash-3.2-24.el5
atk-1.12.2-1.fc6
libICE-1.0.1-2.1
libSM-1.0.1-3.1
libidn-0.6.5-1.1
pcsc-lite-libs-1.4.4-0.1.el5
libgcrypt-1.4.4-5.el5
gzip-1.3.5-11.el5.centos.1
pax-3.4-1.2.2
libdaemon-0.10-5.el5
iputils-20020927-46.el5
sgpio-1.2.0_10-2.el5
mingetty-1.07-5.2.2
lftp-3.7.11-4.el5
rsync-2.6.8-3.1
mtr-0.71-3.1
rdist-6.1.5-44
pam_smb-1.1.7-7.2.1
pam_smb-1.1.7-7.2.1
libXrender-0.9.1-3.1
startup-notification-0.8-4.1
libXi-1.0.1-4.el5_4
cryptsetup-luks-1.0.3-5.el5
e2fsprogs-libs-1.39-23.el5
device-mapper-multipath-0.4.7-30.el5_4.4
parted-1.8.1-23.el5
pam-0.99.6.2-6.el5_4.1
fontconfig-2.4.1-7.el5
libxml2-python-2.6.26-2.1.2.8
cracklib-2.8.9-3.3
python-sqlite-1.1.7-1.2.1
tcpdump-3.9.4-14.el5
nfs-utils-lib-1.0.8-7.6.el5
libwnck-2.16.0-4.fc6
openldap-2.3.43-3.el5
setuptool-1.19.2-1.el5.centos
dbus-1.1.2-12.el5_4.1
mcstrans-0.2.11-3.el5
oddjob-0.27-9.el5
coolkey-1.1.0-6.el5
smartmontools-5.38-2.el5
ypbind-1.19-12.el5
irda-utils-0.9.17-2.fc6
tcl-8.4.13-4.el5
imake-1.0.2-3
lynx-2.8.5-28.1.el5_2.1
elfutils-0.137-3.el5
libtermcap-2.0.8-46.1
ruby-tcltk-1.8.5-5.el5_4.8
rrdtool-perl-1.2.27-4
flex-2.5.4a-41.fc6
zlib-devel-1.2.3-3
createrepo-0.4.11-3.el5
openssh-askpass-4.3p2-36.el5_4.4
rmt-0.4b41-4.el5
glib2-2.12.3-4.el5_3.1
bzip2-libs-1.0.3-4.el5_2
iproute-2.6.18-10.el5
gdbm-1.8.0-26.2.1
file-4.17-15.el5_3.1
libcap-1.10-26
libXdmcp-1.0.1-2.1
fbset-2.1-22
cpuspeed-1.2.1-8.el5
tree-1.5.0-4
libXi-1.0.1-4.el5_4
libXxf86vm-1.0.1-3.1
findutils-4.2.27-6.el5
libutempter-1.1.4-4.el5
cairo-1.2.4-5.el5
pango-1.14.9-8.el5.centos
mtools-3.9.10-2.fc6
ksh-20080202-14.el5_4.2
bluez-gnome-0.5-5.fc6
pam_krb5-2.2.14-10
rpm-libs-4.4.2.3-18.el5
ipsec-tools-0.6.5-13.el5_3.1
kernel-2.6.18-164.15.1.el5.centos.plus
postfix-2.3.3-2.1.el5_2
sqlite-3.3.6-5
rpm-build-4.4.2.3-18.el5
swig-1.3.29-2.el5
gcc44-c++-4.4.0-6.el5
subversion-1.4.2-4.el5_3.1
sun-javadb-client-10.4.2-1.1
sun-javadb-docs-10.4.2-1.1
keyutils-libs-devel-1.2-1.el5
krb5-devel-1.6.1-36.el5_4.1
dmidecode-2.10-2.el5_4
automake-1.9.6-2.1
openssl-devel-0.9.8e-12.el5_4.6
ncurses-devel-5.5-24.20060715

Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.